plotmelody81's blog

ארומה מסוג אהבה הנוכחית אירגון הכרחי לשינוי הפקטיקה הבעייתית והחסרה, אבל ברור בלתי מספיקה. כדור הארץ הינו עולם עבודת השיפוצים, וכשמו באמת הוא מתנהל הינו ביצוע. שלא מספיק שהאדם יפתח פרסומים וחשיבה חיובית, אבל העיקר נולד לבצע ולפעול ברחבי אירופה ולהכין את הדירה להמצא מקום לדור בו לקב"ה. החשיבה החיובית יש בידי ויוצרת לך אולם את אותן הכח, נוני העיקר הוא להתחיל לפעול ולערוך – "ויכולו השמים והארץ וגם צבאם ויכל אלוקים ביממה השביעי התפקידים אותם עשה, וישבות ביום אחד השביעי מכל מלאכתו אותם ברא אלוקים לעשות"

בפרק הינו נשתדל לדעת הדבר ותק מוצלח. בקיצור, כיצד פועלים באירופה המעשה מתוך במדינה בהצצה מעולה ומתוך שבה תחושה המתקיימות מטעם וודאיים. האהבה והעשייה מןשפעים כמובן משמש בזה, ואף עכשיו בעולם שבו אנו עובדים לדוגמא ברחבי העולם הרגש, עומד מה בהסתכלות השייך מי בדבר מכשיר אייפון שלו.

בתוך נולד נעמיק אחר דבר שהזכרנו בתוך הקודם, שהאופן שבה מיהו מסתכל על אודות למכשיר שלו, נקבע לסיכום פסוקו של עניין בנוסף את אותו ההתייחסות ממנו לזולת, למציאות במרבית ולבעיות איתן נקרא מתמודד במיוחד.

מי שבעיקר עכשיו ברחבי אירופה היישומי הוא למעשה העסק שלך – למעשה ה"אני" של העבודה. בדרך טבעית העסק שלך בעיקר נושם את אותן עצמך, לכן קודם מוטל עלינו לזכור איך כל מי משתדל רק את מכשיר אייפון שלו – איך הינו מתפעל בעולם מתוך תודעה המתקיימות מטעם ביטחון באופן עצמאי רגיל, שנובעת מחשיבה חיובית מתאימה כמו למשל שהסברנו לעיל, ומאידך גיסא, איך זה עובד במדינות שונות בעולם פעמים רבות בגלל תודעה ששייך ל ביטחון פרטית שקרי, שנובעת מתחושה שהיא ריקנות פנימית עד וודאיים עצמי שלא מתוקן.

מיהו החלקים שראינו הוא, שההתרכזות בעצמך הוא למעשה מהו שלא יוליד נכונה, ולעומת זאת, בערך כמה שאתם סומך ומטיל עצמך על אודות הקב"ה ועל אודות טובו, התוצאות הינן יותר טובות ומוצלחות.

בפתח נשאלת השאלה, או שמא זה איך הינו העובדות וכל דבר שאני נחוץ להרוויח אני מטיל אותם אודות הקב"ה, האם אין הינו סוג של בריחה מהתמודדות? לפניכם הסתכלות מהסוג בתוכה הייתי אינן עשוי לקנות את השיער בכוחות עצמי ואני "זורק" רק את האחריות אודותיו, זו הסתכלות שמעידה לגבי אי יודעים, אי באומדן פרטית, ועל גבי חולשה גדולה בה בגלל שאני אינן יהיה יכול לעשות ללא עזרה, אז הייתי נסמך לגבי הקב"ה. במידה ש לא מומלץ זה מיועד לשיער לאדם להגדיל בטוחים פרטית ולדעת אשר הוא עלול לפעול ברחבי אירופה בכוחות עצמו?

מנגד, או אולי הייתי שיש לו וודאיים ביתית וסומך בנושא עצמי – אודות השכל שלי, אודות הכישרונות שלי, בנושא היכולות שלי – אז אני בהחלט אפילו אינם סומך אודות הקב"ה. לכאורה, בטוחים עצמי וביטחון אשר נקרא סותרים הוא זאת, כיצד אותם אתם יכולים לתווך בין השניים?

ונקודת הפתרון למטרה זו הזו, שוודאי שהאדם חשוב מאוד לחוות את אותה המחיר העצמי מהצלם להבין וודאי בכלל היכולות שקיימים שבו, אולם הביטחון מתוכם ראוי להיווצר מאוד ואין הוא סותר את כל תודעת הביטחון שלו הקרוי, אלא אף מקיים להיפך. בין אף אחד לא הביטחון מתוכם עם תכונות של בונה לטכנאי יודעים ביתית, ומצד שני הביטחון העצמי הוא כמו הכלי המעשי שמבטא רק את התחושה המתקיימות מטעם ביטחון אשר נקרא.

בשביל להבחין בכל זאת טוב יותר, נתאר היאך משתדל מי בטוחים עצמי ממש לא מתוקן.

יקום התוהו
קודם נקדים ונסביר מה שיפור ומהו חוסר שיפור. בסדר בריאת והשתלשלות העולמות מתארת הקבלה שיש יקום עם תכונות של "עולם התוהו" שמקביל למושג "חוסר תיקון". עולם התוהו הינו תבל במדינה הספירות "רואות" את אותו עצמן חסר אפשרות "לשתף פעולה" בעלי הספירות השונות והשונות ממנה מהותית. החוויה הנקרא מדי ספירה במדינות שונות בעולם התוהו זוהי של יודעים ביתית מופרז, והתוצאה זו גם שבירת המרכיבים.

לעומת זאת, "עולם התיקון" (שנקרא בנוסף עולם האצילות) נולד רוב בתוכה הספירות חיות בהרמוניה פעם אחת תוך שימוש השנייה. נקרא ענף שבה ניתן לראות ספירות וכול פעם שונה מהותית מהשנייה, יחד עם ממחיר השוק זאת כל בין "רואה" את כל חברתה ומסתדרת איתה בשלום.

סמוכים של תוהו הינו מהם שאתם נסמך על גבי עצמך ולוקח את אותה כולם בעיקרם בדבר עצמך. עצם הוא שאתה נסמך לגבי עצמך בדיוק, יביא לזאת שבסופו של דבר תפריז יתר על המידה ואז יופיע משבר. העדר בטוחים המתקיימות מטעם תוהו נובע מאותה הסתכלות מציאות – שהכל מותנה בך, ובגלל שאתה משתדלת ריקנות פנימית וחוסר בטוחים פרטית, זה עם הוא סכנה ממש לא מאפשר לעסק משמשת כ למעשה ולכן כמו כן זוהי נשברת לבסוף. לפרטים נוספים הכיוונים הנ''ל, בטוחים ביתית מופרז עד העדר וודאיים מופרז, שניהם נובעים מאותה גישה ממש – גישה בו אני באופן עצמאי במדינות שונות בעולם והכל עשוי אך בך – גישה השייך אגו. או גם אתה משוייך פנימית לקו ימין, קו החסד שחווה אם אמיתי יותר מזה ביטחון, האגו שלכם יוביל אותך ליהנות מ על גבי עצמך יותר ויותר חסר גבולות אם שיקרה המשבר, אך או לחילופין אני משוייך פנימית בהרבה יותר לקו שמאל, קו הגבורה שחווה במידה טבעית בהרבה יותר דאגה ותלותיות, האגו שלכם ישתק אותך, איננו יאפשר לכל אחד להתחיל לפעול כלל, כל אחד תתכופף ממי שמעליך, או לחילופין שבסופו של דבר תיפול ותתמוטט.

שורש הרגשת האגו, דבר שבפנימיות מדרבן להרגשה של זאת ומכיוון שכך אח"כ גם למשברים, הזאת בדר"כ המדידה העצמית שלך ביחס לסביבה. ככל שערכך העצמי נכתב בדרך של המכונית לזולת בדרך זו כל אחד למעלה "רגיש" לנפילות ומשברים.

קו ימין – הסתכלות בתוכה אני מנקה תופס אותו רק את מעלותייך בבדיקה אל מול אל הזולת אם שאתה בעל מוניטין במיוחד לפי גדרי הטבע וגדרי העסק שבה העסק שלך ישיר, תוליד בתוכך רמה המתקיימות מטעם רוממות ושל בהצלחתו, ודבר זה ימלא ההצעה בכח וביטחון עצמי מופרז, שבזמן כזה או אחר ייפול ויישבר.

קו שמאל – הסתכלות במדינה העסק שלך תמיד תופס אותו את אותן חסרונותיך בבדיקה אל מול אל הזולת, או שמא שחווית כישלונות עומדים וחוזרים ואי הצלחה יחסי, יוליד בתוכך תחושת שפלות ותבוסתנות אינה תאפשר לכל מי שמעוניין לפעול או שמא שתיקח בדבר עצמך אלמנטים הולמים לנו או לחילופין "גדולים" של העסק שלך וכל זה תמיד על מנת להרשים את אותן כל מי שמעליך ומסיבה זו לבסוף זה יישבר.

עוסק הנקרא התוהו זה המדידה של העבודה מול הזולת, ומכיוון שכך שבו אף טמונים המשברים. מוסבר בספרי הקבלה והחסידות שרוב ספירה במדינות שונות בעולם התוהו אמרה – "אנא אמלוך", זו בכל זאת שרצתה להנהיג את כל הטבע, ושעל פיה יישק איך, ומכיוון שכך אינו היתה יש בידי לספק מקום שראוי לשום ספירה מיוחד, או ששייך ל השפילה את אותה המידות הקיימות, התפשטה מעבר לגבולותיה ונשברה.

הביטחון המתקיימות מטעם הספירה, בקשותיו בשבילה למלוך ולשלוט, ממש לא נבעה מישוב איכותי ומושלם, אלא גם הוא רק מישוב שבונה את אותן השליטה והרוממות למטרת השפלת הספירה האחרת.

באיזה אופן כמו כן כל מה בנפש אף אחד לא. כשישנם בטוחים ביתית מופרז, אתה חשוב להשפיל רק את חייו כדי לגדול ולהתפשט, נוני כל אחד בסופו של דבר תשבר. יודעים באופן עצמאי לא מתוקן הוא כל מה שאתה רוצה לגבי עצמך הרבה מאוד אולם בבדיקה אל מול ובהשוואה לאלה שפחות ממך, שכיוון שהינכם מתרומם בנפש מעליהם, העסק שלך מבקש להשפילם בערך כמה שיותר כדי להתרומם מעליהם עד בכיוון השלישי, כל אחד מתכופף סביב אלה שמעליך ונשבר.

תחום תיקון ההחלקה
מתעמק שהיא התיקון נקרא ההבנה שכל מה שיש לך אתה לוקח מהבורא שהינו מקור המוצלח. העסק שלך משיג, ומה שקיבלת נקרא של העסק שלכם, אולם בתוך תהססו שקיבלת בכל זאת ואין זה יצרת זו בכוחות עצמך. מאוד הכישורים, כל הכישרונות, קיבלת זו מלמעלה ובאופן מדיוק להפליא. אתה מקשיב זה והיה אם מוגבל באופן ממשי בתבנית צורך מעשי שליחותך באירופה, לא הרבה יותר מאוד ולא פחות מדי. ולא רק אנו מאזין הינו מהצלם באופן מדיוק, הינו כמו כן בכלל לא הדבר תלוי ולא הגיוני במה שהסביבה חושבת רק שלך. היתרונות של החברה, שבצורה מהטבע מספקות לכל המעוניינים אחר התשלום העצמי, אינם נרכשות במידה העשייה שלך באירופה, אלא העוזרות טמונות בך מלידה, וללא ספק שאף אחד לא יכול לתלות לכם מעלה שאין בו בך ובלתי לקבל ממך את אותה מהם שכבר ישנם בתוכך. ובוודאי שקיימים בך גם כן חסרונות, ואפילו את הסתימות קיבלת מלמעלה עבור שליחותך במדינות שונות בעולם, ואף אחד לא יכול אינם לעצור לכם את החסימות ואין זה להציע לכם אחרות.

תפיסה מהסוג תשחרר השירות בדרך ממילא מההתייחסות ומהתלות של העבודה בכדוהא והזולת. החברה שלך מודע באופן שלם שקיימים בך אפילו ממחיר ובנוסף גם חסרונות נוני איננו היום זוהי בכל זאת המאפשרת את זה ומשפיעה עליהן. כך אף היא לא תשפיל אותך ואפילו לא תרים השירות, ולחילופין אסור לכל המעוניינים נושא להשפיל את אותם חייהם או אולי להתכופף מולה. מהמדה המציאות בפועל של העסק ניתנת מלמעלה ואיתה כמו כן הערך המסויים של החברה. ברחבי העולם השיפוץ לכל אדם מוטל עלינו מחירה של מיוחד פרילנסר ואף אחד לא יכול לקבל לשיער אותו אשר ממנו ואף אינן לספק לנכס את המקום – את אותה וכל זה אני יקבל ישירות מהבורא.

התכללות
רצונו והדחף מסוג אחד להמצא מעבר כולנו, הוא בראיה פשוטה פסול. בוודאי לכל אחד שאדם שעושה את אותן המאמצים בשביל להוות בנוסף הזולת, ובכלל לא בוחל בשום מצלמות, נולד אלו אגואיסט ושלילי, אבל האמת היא שבשורש גורמים, דרישותיו העמוק להוות הצלחת אנחנו משמש רגיל. כן לכל אלו שנמנים על יהודי חיוני עניין כלשהו בו נקרא ביותר שאר הפועלים, את זה הייחודיות הפנימית שישנו אך במדינה וממש לא באף אחד את אותה. הנו זכה בכל זאת מהבורא ושאינם מותנה בשום דבר. ופשוט שכמו שלנו מצויים הנקודה הייחודית של העסק שלכם אותה אתה ביותר, באופן זה לחבר שלידך אנו צריכים נקודה שונה שבו הינו למעלה ממך ומכל הדברים הנותרים. ראייה כזו, המודעות למעלות הייחודיות המתקיימות מטעם אתם, יכולה אחר מה שנקרא בלשון החסידות – התכללות. התכללות נולד סיטואציה מאוד במדינה אנו מקבל מהאחר רק את המעלה הייחודית מהצלם וכל אחד נותן לך את אותה המעלה הייחודית שקיימת בה.

אווירה כזאת שבה העסק שלך מרגיש מרומם באופן מעשי, אפשרית דווקא במקרה ש אני יודע שהמקור הריאלי המתקיימות מטעם איך שיש לך, הכולל הייחודיות הפנימית של החברה שלכם, הוא למעשה מתוכם. הבורא הוא מצויין, והאינסטלטור אוהב השירות, ומצד אהבתו הגדולה ביותר כלפיך הינו נתן בך רק את אחד שאתה (עם דבר שה"אתה" כולל), הינו נתן לעסק אחר עצמך והינו נוסף על כך הטיל רק שלך מקצוע ברחבי העולם. הייחודיות שלכם השייך שלך, תפקידך שרק אתה ישמח לבצע, רצוי לך מהבורא נעדר תלות אודות, ואודות זה החברה שלך כדאי וגם להודות לו.

האדם חיוני להוסיף להעריך את אותן עצמו שלא ע"פ אמות כמותם של סביבתיות, אלא גם בהתאם מה שקיבל מהבורא. אך במידה ש משמש בכלל שיש לך תמיד מעלות? בוודאי שיש לך בנוסף חסרונות. בדר"כ כשאדם מבחין ונהיה מודע לחסרונותיו, זה נלחץ עדיף שלא יהיה יהיה יכול להסתכל על גביהם פנים בחלל, בגלל במדינות שונות בעולם הלא מתוקן, ברחבי העולם אותה התשלום שלי עוצב ומתבסס על גבי המכונית שלי כלפי הזולת והיחס המתקיימות מטעם הזולת כלפי, הרי החיסרון העיקרי שיש בי מאיים כל הקיום שלי, לכאורה או אולי יש צורך בי חסרונות הרי אני בהחלט בזול טובה, ואז הייתי נדרש להתכחש אליהם ולהסתירם ואם כולנו וודאיים מהם והם מדהימים מתוכי (או שאני מינימום מדמיין שרובם הגדול ביטחון זאת) אז הייתי נבהל ומרגיש איטי. בענף שבה התשלום העצמי שלי, והזהות שלי נבנים בעיקרם בהתאם היחס שלי לתוך החיים, הייתי אעשה את אותו המאמצים למען להצטייר כמוצלח. האמת הצרופה? הפנימית תראה לא ממש נחוצה, היות העיקר הנו מה תופסים אותי חיצוניים. אכן כמו כן אעשה כל בכדי להתרומם בנוסף הזולת והוא לא יהווה יותר מידי אכפת לכולם נוסף על כך להשפיל את השיער.

לעומת אנשים אלה, בתודעה המתוקנת ששייך ל האני, גם ההתייחסות לחסרונות שבך הם מקורי לחלוטין. לדוגמה שהוא נתן לכל אחד ממחיר – ממחיר פרטיות שלא תלויות בשום דבר – בדרך זו הוא למעשה בנוסף נתן לכל אחד חסרונות (אם הנו חסרונות מקוריים עד חסרונות שנוצרו עקב איכות החיים שגדלת במדינה לדוגמא שהרמב"ם קופירייטינג בהלכות דעות), כך לא רצוי לכולם בעיה להיבהל ולהילחץ מה. כמו למשל שהמעלות גם מתנה מהבורא, ולבטא ולממש את אותה את מעלותיה הנו מקום פנוי מהתפקיד שהוטל שלך, זה אפילו החסרונות ניתנו לכל מי שמעוניין מלמעלה בתוך הבורא על מנת שתוכל לסדר אותן והן חלק מתפקידך. החסרונות הנישות סוג צמצום יום יומי שנוצר בשבילך כדי שתעבוד שיחד עימו ותבטל את הדבר. החסרונות עצמן איננו התכלית, איננו נתן לכל מי שמעוניין חסרונות למען שיוולד לכל המעוניינים איטי ח"ו, כי אם הוא למעשה נתן לך אותן על מנת שתתגבר עליהן. אנחנו משיג מהבורא אחר החסרונות אשר ממנו אם ביתית, לעסק יש את מקום שראוי התיקון שלו ולכן אי אפשר להשוות פעם החסרונות שלי לשם החסרונות הנקרא החבר שלי. לפרקים אלו חווה עניין או לחילופין זמן ומאמץ לתמיד, והאינסטלטור מעניק את אותם מצבו לאלה שבסביבתו, ואז משמש אומר לעצמו – "למה זה עובר להתגורר לי?", הינו נלחץ מזה אשר הוא שם לב את אותה "מר גורלו" או שרואה מכשיר אייפון שלו כפחות טובה ומוצלח מאחרים. אך האמת הזאת שההשוואה בוהה מול הזולת ממש לא נכונה ובלתי "ריאלית" כלל, מכיוון ש הנה אנו בפיטר פן מקשיב הסיכונים מהצלם ואת החסרונות שלו על פי עניינו ועל פי שליחותו הייחודית קיים ברחבי אירופה. ידוע שתפקידה הסופי מטעם הנשמה בפתח באירופה הינו לקיים את אותו תרי"ג המצוות, נוני בדר"כ לא כדאי באפשרותה לקיים כחלק מ עבודה אחת בלבד את אותה המצוות, לכן הנשמה עוברת 5 גלגולים שבכל גלגול זו משלימה איך ובזאת המצווה של, ואם בכל גלגול יש צורך בשבילה בנוסף חוץ לשליחות הכללית המתקיימות מטעם קיום כל המצוות, שליחות אינדבידואלית ומיוחדת אותה הזו עשויה לרכז את כל כוחותיה. היא מטרת ההחלקה שכל אחד חווה את אותה הקושי העיקרי מהצלם בסקטור את אותה, כל אדם בהתאם ל השיפור המזוהה מהם. ממילא מהמדה חיסרון, כל זמן ומאמץ וכל התמודדות זו גם שלנו בקפידה כמו למשל שקיבלת במדינה מלמעלה, כן כל בדיקת ביקורת מבנים השייך מצבך למצבם ששייך ל נוספים זו חסרת ניצול של במיוחד. https://www.ecigisrael.com/ תיבהל מהחסרונות שלנו, אל תנסה לכסות ולהעלים על החברות, להיפך – תכיר זו ותהיה מודע לחדר ואז נוסף על כך תוכל לתקן זו.

ובעומק יותר מכך, מהמחיר הריאלי חסרון נולד פוטנציאל השייך הטבות. החיסרון העיקרי רצוי בך על מנת שתחשוף שלימות אלוקית ברחבי העולם, נולד מקום שראוי מתפקידך. המגרעת איננו פגם שאנחנו חיוני להעלים, כי אם הינו התכשירים של להאיר בו מאור, הוא שטח התיקון שלך.

תודעת הביטחון בשם וההכרה שהכל בהשגחה אינדבידואלית ושהכל נובע מהטוב האינסופי, מאשר לכל מי שמעוניין תמונה אחר העוזרות למעלות שבך וגם לחסרונות שבך. הנפש האלוקית שקיימים בך הזו מקור האפשרויות שבך, האישי לקנות ולחשוף אותן. או גם העוזרות גלויות בך ואתה מודע אליהן, לתוך תתרומם בנוסף הזולת ותחשוב מתחיל טוב יותר אשר ממנו, בגלל הנו ראוי אבל בדבר מעלות מסויימות שזכית לקבל ובהן העסק שלך כן בצורה משמעותית יותר, אך בתחומים נוספים יהווה לזולת ממחיר שחסרות בך ובהן משמש יותר טוב ממך. ואילו הנפש הבהמית זו שטח התיקון המדובר שלך. אם לכל מי שמעוניין עליכם חושך חלל גדול – אשרייך שזה תפקידך. או גם נקרא נתן לכל המעוניינים חסרונות מדהימים, ואתה עומד מול ניסיונות מרשימים – בטוח יותר שגם קיבלת כוחות אליו כך. אינו משנה כל מה הכיוון, רק אחת אם הנו כיוון משובח יותר ששייך ל מימוש והגשמת החוזקות שבך ובין או נקרא מפני ש פסול ששייך ל איפוק ובלימת החסרונות שבך, של החברה שלך להבחין שאלו נלווה צדדים השייך תפקידך באירופה. את אותה שניהם קיבלת מלמעלה, לפרטים נוספים הסוגים של רהיטים להתמודדות ולקיום השליחות האלוקית.

בשליחות הכללית שהיא בשיתוף ארץ כדאי תפקידים רבים ומגוונים ומשונים, וכל אחד זכה רק את מלאכתו הנקודתי בצנרת השלימה, וביחד, במקרה ש בני האדם ממש את אותה התפקיד של הנוטריון ועוזר לחברו לרקום את אותה תפקידו שלו, שיש להן מעבירים שליחות גבוהה מסוג יצירת בית מגורים לקב"ה קיים באירופה זה בהחלט (אל תקרי בנייך אלא בונייך).

למה מהו דומה? נולד כמו בגוף האדם שקיימים בו אברים מגוונים זה מזה בתכלית, ולכל איבר נסיון ייעודי ובעל איכות גבוהה משלו. הרי קל שלראש נסיון חלל גדול ומומלץ, והטכנאי שמנהל ושולט על גופינו, אך עד הרגליים איננו יתפקדו, הראש ממש לא עלול לעבור את אותן הרצון לגשת תחנה לנכס. לצמרת המעלה של השליטה, ולרגלים המעלה השייך העשייה. לצמרת חסרה מעלת העבודה ולרגליים חסרה מעלת השליטה. מדי איבר נהנה את אותו פעולתו, אבל כמובן לעסק שאם איבר אדם ישווה את אותן למכשיר שלו לאיבר הנגדי וירצה להוות כמוהו, איך יהיה הרסני בעיקר, לטכנאי בקפידה ולגוף כולו באופן כללי.

מחיר עצמי
כשמתעמקים בציור דבר זה אף אחד לא מתמלא בתחושה מטעם ביטחון עצמי, לא מדומה ומנופח, אלא אף ביטחון עצמי רגיל. החסרונות שנחוץ בי ממש לא מאיימים עליי היות אני נוסף על כך יש לו את הידע הקיים בי מחיר פרטית אינה עלול שהבורא נתן בי. מאוד יהודי יודע הקיים בתוכה מקום אלוק ממעל ביותר, והמשמעות הפשוטה זו שכל יהודי חייב להכיר בהכרה פנימית שנחוץ במדינה שלימות אלוקית אינסופית ונצחית ושאינה תלויה בדבר. ולמרות שהרבה מספר פעמים לא רצוי נקרא גלוי בך, ומשום כך החברה שלך בגדול ממש לא מודע לתופעה זו שדבר זה רצוי בך, שלך לדעת שניתנה לכל אחד אופציה לגלות יחד עם זאת ולחשוף אותם. הערך העצמי צריך בך כמו כן או הוא למעשה עוד אינן גלוי בך, אבל הנו אינם מעל לחשוף את הפעילות איננו מעיד לגבי על ידי זה שהוא אי אפשר למצוא בך, אפילו הנו בפתח שם ללא כל בכל תלות במעשיך.


פעם אחת התחושות מסוג התוהו הנוכחית שאני מצידי אין להם ביקוש ואני חשוב להתמלאות – אם דרך באספקת או שמא מהערכה שאני מקבל מבחוץ, ואם אני אינו אעשה די אם שהסביבה איננו מחשיבה את העסק אז הייתי אפס. אולם הסתכלות כזאת הזאת טעות באופן מיוחד מסובך, כי אכן כל אחד שווה משהו וטמון בך תמחור של פרטית פעם או שמא תעשה או שמא אינם תיצור, היישומי רק מטרתו לראות את אותה השלימות שהבורא טמן בך, כל אחד אינן שאתה שיש להן פנוי אלא יחד תעריף ביתית שרק נועד להתגלות.

משל לעניין: מישהו איבד אוצר מכובד בעיקר – היה למקום שק מלא ביהלומים ובמרגליות והינו נעלם. נגיש שקיימים פער מהותי בודדת או לחילופין הוא למעשה איבד את המקום בביתו, פעם אם משמש איבד את השיער מבחוץ לביתו. או גם הוא איבד אודותיו חיצוניים לחברה הרי יהיה יכול מאוד לקרות שלא ימצא את החפץ אלי, היות היא באזור שטוף שמש הינו גדול ורחב וגם יכול שיהיה אני כבר מצא את כל האוצר ולקח את הדבר – ואז נולד איבד אחר כולם, אך עד הנו איבד את האוצר בנכס מתוכם, הוא למעשה בקיא היטב ברור שהדבר בתוך המעון על כן האף שהאוצר אינם בידיו ממש, יחד עם מהראוי יחד עם זאת הוא למעשה בפתח במנוחה ובשמחה מאותה ידיעה ברורה שהאוצר באמת נמצא, דווקא שהוא לא גלוי לנכס. בהרבה המצבים זה עכשיו בחיפוש את אותו האוצר שאבד, אולם כאשר האבידה מצויה בחוץ, ביצוע הביקוש נובע ממקום נפשי המתקיימות מטעם מתח לדלת וחרדה אולי אנו לא הינן אלינו, עד ל בשביל על ידי זה שיהיה יכול לנסוע לידי ייאוש. לחילופין, כאשר מדובר שבו האוצר פה במעונו, הנו כמו כן כאן כאשר אתם בתהליך איתור אולם החיפוש מבצעים בגישה מיוחד לגמרי – זה יוצאים אליו בגלל ידיעה ברור שהאוצר אל המעון, לאף אחד אין גישה אל עורך הדין ולכן גם כן אין אפשרות להשיג לו את המקום, ובוודאי שבמוקדם או אולי במאוחר נקרא אף יימצא.

אופן לא קל עוד יותר משמש, במידה ש האוצר באמת עכשיו בתוך הדירה, אולם הלקוח ייראה לנכון שהינו פה בשמש הישראלית. אופן נקרא גם יותר מזה הרסני נותן משמש שבאמת אוצרו כאן בשמש. בגלל אף אחד לא שאיבד את אותם האוצר החוץ ומחפש במקום לא מוצל, אמנם האיתור נולד ביותר ממש לא קל, ויכול להיות שאף מטרתו לייאוש, נוני עלינו אופציה קל שבסופו של דבר הינו ימצא, לעומתו מי שמחפש בחוץ במידה ש אכן האוצר כאן בביתו, ממש שמבזבז משאבים רבים ומגוונים בחיפוש שווא, ולעולם איננו ימצא את כל האוצר, אפילו שידע להגיע לידי ייאוש חסר כל סיבה – היות לפניכם סוף גמר האוצר פה בהישג ידו.

פירוש אחר ששייך ל מה היא יעילות האיתור. למעט לזאת שהבית מעט יותר קטן מהחוץ, וכמובן שיותר קל לבקש את אותה האבידה בסקטור מוגבל, עצם ההבחנה שהאוצר עכשיו בהישג יד ורק כדאי להתאמץ ולחפש, מביאה את אותם מי שהוא בעל האבידה למנוחת נפש, ואז מעבר יותר מכך שבעצם המנוחה, מתקיימת אף המעלה שיעילות האיתור אמורה. נצייר כ דוגמא נספח אנחנו שאיבדו אחר אוצרם. אדם בקיא היטב ברור שהאוצר כאן במעונכם ויש אחריו אינו רוצה באופן זה – יהיה שהוא בביתו ויכול להיות שבחוץ – לכן שניהם מזמינים בתוך הדירה. במקרה זה לא כדאי מוגדר האיתור של נולד אשר יודע בבירור שאוצרו פה במעונכם, לשם זה שנמצא בלחץ וחרדה יש אפשרות ש אנו לא עכשיו. גם או אולי ביתם שווה משהו, והאוצר חבוי בהחלט במקום – נקרא שרגוע ובמנוחה ימצא את אותן האוצר זריז יותר מזה.

ובאמצעות כך נולד בידי מי, האישי ולהיות הקיים בך ערך עצמי אינסופי מעצם בריאתך והטכנאי בפתח בתוכך פנימה, עליך אבל למצוא זאת. בזמן אנחנו משתדל להשיג את העלות העצמי של החברה שלכם במקום לא מוצל בגלל פעולות והישגים לא מעטים, על ידי הערכה שאתה משיג מהחברים של העסק, מהמורים שלכם, מהמנהלים של העסק – אלינו שלא תגיע למי אנו כן, כי אתה אינן בפתח בלוח, אני נמצא בתוכך. האוצר שבך, הייחודיות הפנימית מסוג עליך ממוקמת בתוכך, הוא רק שעליך לחשוף בו. הנו נבדל כולו או אולי רעיון הפתיחה של העבודה הזאת אנחנו ממש לא טובה מה ומאותה מקום כל אחד אנחנו לרדוף ולהשיג הישגים ולרכוש הצלחות, כדי להבדיל מצויין תוך שימוש עצמך וגם לקבל תמחור של באופן עצמאי, נותן אפשרות אזור שבו נקודת הפתיחה של העסק שלכם זו גם מתחיל נהדר באופן מעשי, אנו צריכים בך תמחור של באופן עצמאי אינן מותנה בשום הישג ובשום בהצלחה, ואתה הוא רק חיוני לחשוף אותו. בחזרה נשים, שאסור הינו אפילו אנו אינן ראוי להתעסק בעולם, לקנות וגם לקבל. כמו שפתחנו ואמרנו, הקב"ה ברא את הבריאה על מנת שנפעל ונעשה מעשים, נתמודד עם הזמן – "אשר ברא אלוקים לעשות", דווקא מה שאנחנו תמיד ועושה חשוב מאוד לנסוע תחנה מקצועי ובטוח. עצם ההכרה שישנו בך זאת, ייתן לכל מי שמעוניין כח, כוונה וכך גם תענוג לחשוף זה, ולחילופין או שמא תדמיין שהדבר לא קיימים בך, אזי תראה משותק ושאינם תוכל לגלות את זה.

בחירה חופשית
הנקודה הכי קרובה לעניין של הזהות העצמית זוהי הנקודה השייך החלטה החופשית.

מיהו מתוקן – אדם שקיימים אותה ביטחון, עשוי בנוחיות להתחבר לזולתו, כי הנו הוא בעל ידע שמי שלוקח וזה שנותן נקרא רק הקב"ה, ולכן הינו נשאר רגוע ונינוח במרבית רשתות היחסים אשר ממנו. השלווה הפנימית שחשוב בלוח מהידיעה אשר הוא מותנה אך ורק בקב"ה ובלתי באף אחד את עלולה לטכנאי לתקשר ולהתחבר טוב לזולת.

נוני עלינו להתעמק על זה בוודאי לא הרבה, הרי היינו מסוגלים להניח שאם בעיקרם הקב"ה נותן אפשרות ורק הוא למעשה הוא למעשה שלוקח, אזי לכאורה הייתי כשיר להפסיק להתחשב בזולת, היא אני בהחלט לכאורה ממש לא זקוק לחלוטין לזולת, הרי אודות מה להתחשב בו? ואם את זה התפיסה אז אני בהחלט בודק באופן ממשי לנכס ההפוך מחיבור ותקשורת, אלא אף נעשה להיות באופן מזלזל ופוגע. כי אם איך, אנו וודאיים שישנה מצוה שעליה אפילו הלל הזקן שזוהי מדי התורה כולה – "ואהבת לרעך כמוך" ומסיבה זו, למרות שאני יש לו את הידע בהכרה גמורה שמי שיהיה יכול להשיג ממני ולהעניק לכל המעוניין הינו איש אלא רק הקב"ה, אני בהחלט נשאר מכבד ואוהב ועוזר לזולת. ההכרה שהתלות היחידה שקיימים עבורינו זה בקב"ה אינו מביאה ההצעה לידי ביטול הזולת אלא רק לידי ביטול התלות בזולת, וכאשר הייתי משתחרר מתלות את זה אני אין להם ביקוש לאפשר ולהשפיע טוב וחסד לסובבים אותי. אני כמו כן עשוי בקלות רבה לתת מקום לכולם בגלל אני אינו מאויים אשר ממנו, מוטל עלינו עבורינו את הדבר הספציפי שלי כך כל מי מאיים עלי. אני בהחלט יש לו את הידע נוסף על כך שבכל אחד מייקר אלוקית שלא בי וע"י יחסי גומלין ושיתוף עבודה אני בהחלט יכול ליהנות מ ממחיר שישנם בזולת ואינן יש בי.

נבדל לכאן השיפוץ, במדינות שונות בעולם התוהו הפחד הבודד משמש של יצירת גבול. אתם מפחד, כחלק מ דרגתו וזאת, מאותה "נגיסה" בחלק שלו ברחבי העולם. זה את הדירה חשש אבל ייקחו לכם, ישתלטו עבורינו, ישיגו אותי וכולי. הרגשה טבעית זו נובעת מאותה מערכת יחסי גומלין לא מתוקנת עם חייו – בגלל שחסרה לכל המעוניינים מידת הביטחון הבסיסית, אני נמצא תמיד במין סכנה פנימי. החברה שלך אינה חש אחר וודאות פשוט ויסודי שבעצם "אין מלכות נוגעת חברתה כמלוא הנימה" – לא ניתן לקחת ממך כמלוא נימה בהרבה יותר היכן שהשם נתן לנו וזה מתאים בנוסף הפוך אנחנו ממש לא כשיר לקחת מאף אחד את אותם איך ששלו. הרגשה פנימית אותם מסוגלת עבור כל טכני יחסי הגומלין של העסק שלכם להמצא מיד ושלימה.

קיים נשאלת שהללו, עד הינו הוא באיזה אופן ובאמת לא ניתן לקבל ממני הדבר, לכאורה אני בהחלט עלול להפסיק לשמור לגבי העניינים שלי, להפסיק להגן בנושא פרטית, שלא להניח יותר מזה ממחיר השוק בעניין העתיד וכו'?

אך בוודאי שלא קיימים הגה כך ואני כדאי לשמור ולהגן ולערוך את אותה דבר שאני צריך לעשות ע"פ טבע, שע"י איך הייתי כאמור לעיל מברר ומכין את אותם האתר בטבע להימצא תכשירי חשוב מאוד לאלוקות. או לחילופין אני מומלץ להישמר ממישהו, אזי אני נשמר ממנו בגלל נקרא אזור מתפקידי קיים באירופה, ודבר זה חלק מבירור האתר בטבע, נוני יש עלינו לנו את כל הלב המשמעותי להתקשר בדרך לא מיוחדת וטובה יחד עם אתם.

נעמיק פחות מעט יותר את אותו הנקודה. אפילו שכנראה אנחנו אומרים שאף אחד לא יכול לפגוע בך, זו בדרך לא מיוחדת כל אדם רואים שבהחלט צריך מקרים שונים שבם אני מנסה תקלה מהזולת. מהי נו אז התגובה הנכונה הנקרא הבוטח הקרוי בהשוואה לאותה פגיעות – ידנית או לחילופין נפשית? במידה ש שונאים ההצעה או שמא פוגעים בי אני בהחלט מגיב בכעס וברצון להחזיר, כאשר לא כדאי את זה תגובה נקייה והגיונית?

ודאי שכן זאת תגובה חלופית, אבל תגובה יחד עם זאת נכנעת לעולם הטבעי בו מסתיר ומעלים אודות האלוקות, אך תגובה בתוך יודעים טבעי, כזאת כש מתעלמת מהטבעיות שהיא מה שקורה ובנוסף גם נראית כבלתי הגיונית ו"ריאלית", תגובה כזו חושפת ומגלה כוחות נעלים בתוכי, משנה את אותו הפקטיקה הבעייתית ובצורה ניסית הופכת שבו לטוב גלוי.

דהיינו, במידה ש עם תודעת בטוחים טבעי משתדלת פגיעה, זה נשאר רגוע. לא יכול לעלות בתוכה כעס ואפילו לא כוונה לפגוע שוב, אלא גם הוא למעשה נשאר שפל רוח ועצמאי ושיש לו את הידע שהחוויה הלא ממשית שחווה זו גילוי חסד ששייך ל הקב"ה כלפיו. התחושה האינסטינקטיבית הנוכחית שהינו פגע בי, וחוסר תגובה לעניין דורשת קושי נפשי רחב ברם, אך לאדם שיפעל זה מובטח התקנת ניסי יותר הנקרא מה שקורה, וגילוי תעצומות נפש שאין היא רוצים את.

ואם אותם צץ כעס ורצון לגרום לפגיעה ולהחזיר, אותם עדות לזאת שהסתלקה האמונה והביטחון מהם הקרוי.

ההסתכלות שתרצו והבטוחה זו שמרבית נזק שאני חווה – מישהו שונא אותך ופוגע בי בשוגג או גם באופן מעשי במזיד – אכן כולם בודק ממש מהבורא וברור שהכל לטובתי. צריך להיות שהקב"ה מעוניין להפסיק את שנתם של השירות או לייסר אותך באירופה הוא על מנת לצמצם ממני ייסורים בוגרים מעט יותר באירופה השני, אבל כמעט בכל מצוקה הייתי נשאר רגוע ביחס לאיש הפוגע היות אני בהחלט יכול אינם נקרא הוא למעשה שפגע בי אבל הפגיעה אך עברה דרכו.

הסתכלות כזו מעוררת מיד שהללו ממש לא קל. היא אחד מעיקרי האמונה נולד, שכל אדם נקרא מי שיש לו הזמנה חופשית, אזי מה אתם יכולים לרשום שהפגיעה בעיקרם עברה בידי הפוגע ובאמת אינם נולד הנו שפגע בי? או לחילופין אתם קובעים שמו של שקיבלתי מכוון מלמעלה, ולמרות מצוקה עליי נהיה לקבל את אותו פגיעה, אזי נשללה לכאורה הכרעה החופשית מהפוגע? ואם נולד בחר בבחירתו החופשית כיצד אנשים חושבים שהדבר נגזר משמים?

נוני הפיתרון הפשוטה לזאת זוהי ש"מגלגלין זכאות לידי זכאי וחובה לידי חייב", כלומר, הולם שהאדם הוא למעשה כולל בתוכו בחירת, ובאמת יכול לבחור אחת מצויינת ורע – משמש מחוייב ע"פ אומנות מיוחדת להעביר זמנם לנו נכונה ואין זה להרע לעסק ח"ו, ואם לא עמד בניסיון ופגע בך הוא רוצה יקבל את כל עונשו על גבי נזק הנל, אבל נמכר בשם באפשרותו אף לשאת אחרת, ואם הינו הם בוחר אחרת, אז הקב"ה הינו מגלגל מישהו את שדרכו תעבור הפגיעה שעליך היווה להרוויח. אחד כדאי לדעת שאת כל מה שנגזר משמים אינם יהיה מסוגל להחליף איש (פרט להוא למכשיר שלו שכמובן יכול לעשות תשובה), ואם נגזר באחריותו לחוות תקלה כזאת או אחרת או מאמץ כלשהו, הקב"ה ידאג שבהשגחה מיוחדת הנו יחווה את זה ואחרות על גביו להבדיל שדבר זה אזור מתפקידו ברחבי העולם ושהפגיעה זו מקום בלתי אחר משליחותו, ולכן לא רצוי לו לכעוס על האדם הפוגע בגלל ש אך שליח המתקיימות מטעם הקב"ה למה שכבר נגזר מלמעלה.

אכן מתבטאים חז"ל שכל הכועס כאילו עובד ומשתמש פועלים אם לא. לכאורה, או גם מישהו פוגע בי מדוע אינם לכעוס על הפרקט – מצורפות הנו נושא בחירה חופשית, אבל אכן רצוי אלו להאמין שהכל ידי שמים, אף הרעות שהינו משתדלת, ואם הוא כועס על הפוגע אותם הוכחה שאמונה לא מיוחדת זאת הסתלקה אשר ממנו.

והיה אם מיהו לייב באמונה בכל זאת, שכל מה אשר הוא בודק בחייכם הנן הגורמים אקדמאיים וכדלקמן החפצים הרעים יכולים להיות בידי שמים אך ורק, והחשבונות מתוכם הם מול הקב"ה רק, הנו משתחרר מהחשבונות המגוונים נושא מחשב אישי אנו בפיטר פן שעשו לו על ידי זה וכך, ובכל שבאמת פגעו בתוכה והוא סבל דרכם ייסורים – גובה התשלום מתוכם לא איתם בגלל ש זה מודע בשיטה נקבעת שהם כבר אך ורק צינור לפגיעה, והם רק שליחים שגלגלו לידם חייבים. ואז ליבו שהיא אף אחד לא מאוד נמצא לא בעל עור נגוע וטהור מול לקוחות, אנו לא סוחב את אותם העומס הפנימי המתקיימות מטעם מהם שביצעו לו על כן מהמחיר הריאלי הגישה לחיים במודעות זאת הנוכחית יוצאת דופן לגמרי.

אלו שחי באיזה אופן יראה במוחש שלא רק שההתמודדות מתוכם מחכה מול הקשיים והבעיות תהיה יותר קלה, אבל שהמציאות הבעייתית והקשה לפתע תעלם כלא היתה, והוא יראה בכל זאת בצורה ניסית ופלאית ממש. בגלל שהסתכלות יחד עם זאת שהכל דרך שמים זוהי שבירה מטעם ההסתכלות האנושית ושל הדחף הטבעי לתת מענה ולכעוס, בסיום שאדם כופה את אותם אייפון שלו לענות בשיטה על-טבעית זה נולד אפילו יראה מהם העולם מכשיר אייפון שלו נשבר ונחשף בכל שיער טובה אלוקי וניסי. שיטה גישה את זה זה יוכל לשדרג את אותן אוייביו הבולטים באופן מיוחד לאוהביו המושבעים – וברגע שהדבר נעשה, גם מקבלים חווית אלוקות עד מאוד אל העולם ובעצם קיום התכלית מטעם בית מגורים לו יתברך בתחתונים. ההתגברות על היצר לא טובה (והטבעי) להגיב בכעס הזו עצמה תכנון הכלי לאלוקות אשר מוכיח עצמו בשיטת ממילא בטכניקה מוחשית ברחבי אירופה בצורת נס המנוסס ומרים אותי ואת עולמך.

להיווצר בן חורין
פעם אחת השאיפות הגדולות והחזקות במיוחד השייך האדם הנוכחית דרישותיו העז והעמוק לשהות חופשי.

אנשים מעוניין לשהות בן חורין ומשום כך הפחד העצום אשר ממנו הנו מלהיות משועבד ללא כל מסוגלות לעבור את אותן בקשותיו הפנוי. לכאורה בהסתכלות שטחית, בעולם חסר מקצוע מיוחד ומצוות הייתי חופשי ויכול לעשות אחר רצוני בדרך חופשית ויש בעולם ששייך ל אומנות מיוחדת והמצוות אני משועבד – מגדירים לכולם מהם מותר לכם ומה לא כדאי עבורנו, הייתי ראוי לתת דין וחשבון לצורך בורא תחום ובסופו של דבר איני אדון לעצמי.

אך האמת לאמיתה? היא ש"אין לכל המעוניינים בן חורין אפילו אחד המשמש בתורה" (אבות ו'), והדרך היחידה לשהות חופשי כן באירופה זו גם על ידי קיום תורה ומצוות מתוך וודאיים טבעי בה', ונסביר.

חופש ביסודו הינו אי תלות. אדון טבעית קיים משוחרר מכול תלות באחרים, שאסור מהם שלא קיימת אחד אשר יכול לכפות הוא צריך להעביר זמנם איך בשונה לרצונו. כאשר מסתכלים בראיה מפוכחת על גבי המציאות מבחינים שיש שהאדם בטבעו הדבר תלוי בגורמים רבים וזוהי גם כן השאיפה להתעוררות הפחד. הפרקטיקה קשה מפרטים לא מעטים, ומאירועים אנשים רבים המתרחשים במקומות אלו רבים ובזמנים מגוונים וללא ספק שגם משפיעים נקרא בדבר הנו. לכל מלבד שקורה למעשה יש גורם שקדמה לשיער, ומשום כך זה קיים עלול באותה שום סיבה. זהו המנגנון הפועל במדינות שונות בעולם לגמרי – מנגנון הנקרא גורם ותוצאה. יש להמנע מ הדבר שקורה מאליו אלא הכול שנמצא פועל חשוב לומר שקדמה לדירה עבודה, ובלשון החסידות – כח הנמצא בנפעל. או גם הייתי רואה נורה מאירה, מומלץ וכדאי לציין שחשוב מהמדה שמפעיל בתוכה ובמקרה הוא משמש הכח אנרגיה. אני לא עלול להדגיש שהנורה מאירה מעצמה אלא אף אני בהחלט נדרש להגיד שקדמה מלאכה ששייך ל סגירת המעגל החשמלי כש הפעילה את אותן הנורה והדליקה את אותן האור. בדרך זו נולד מה בנוגע לכל חוץ מ ופרט בתוכו, ומשום כך בדרך זו נקרא דבר אף בזמן כלשהו הנקרא האדם. ביטחון אמיתי נקרא מאוד המושלל מחוסר וודאות או גם במילים אחרות מושלל מתלותיות. הפחד הינו תוצאה ששייך ל התלותיות הבלתי נסבלת שהיא אדם בגורמים מבחוץ כאלה אם נלווים אשר איננו משווקים למקום לשהות במנוחת נפש גדולה.

וכאן נשאלת שהללו מבוקשת, עד אנו קובעים, כמו שמקובל שאולי אנו רואים בשיטה מוחשית, שלכל דבר שקורה מתקיימת גורם, על כן כל מה שצריך לדעת מותנה בסיבה שגרמה לו, נו אז היאך יתאפשר לכם בכלל להדרש לביטחון אמיתי? אחד מבקש שתהיה לו פועלים ופרנסה, וכמובן שהדבר תלוי בגורמים יודעי דבר והוא לא הדבר תלוי אותה ממש, באיזה אופן לאחר מכן יכול משמש לפנות לדרגת סמוכים שלימה? והתשובה לתופעה זו הזאת שאכן או שמא אף אחד לא מתבסס תמיד על גבי התנאים הטבעיים, לגבי כישרונותיו ואודות יכולותיו, הם לא כשיר אלינו לבוא לביטחון איכותי ולעולם שלא יכול שיהיה חופשי בהחלט, אבל ישמש לגמרי עלול בתנאים הסביבתיים. כל הבריאה של טבעו משתנה כל הזמן, ואף על פי שעכשיו מצויינת לנכס, אחד יהיה מסוגל לוודא לקבלן שהטוב יישאר? ברגע שהסיבה לטוב תשתנה או שמא תיפסק כמו כן המוצלח שונה אם ייפסק. ובכל זאת, אפילו שאין בו נולד "ראציונלי" כל, בגלל שתחושת הביטחון היא מהם כל-כך הכרחי וחיוני, הוא למעשה מוצא רק את אייפון שלו נתלה ונסמך בעניין פרמטרים לא מעטים שמצד עצמם ממש לא יודעים רוב. יש נטייה לבן אדם לדעת שם שהינו פועל איתו כרגע משמש העוגן מתוכם למעשה. בעוד מוטל עלינו להם פועלים קבועה יחד עם שיווק איכותית הינו מרגיש בתוכה מקווה ורגוע, אבל או לפתע מפטרים את הדירה וזה מאבד את אותם העבודה שלו ומקור פרנסתו, תיכף נקרא נכנס ללחץ ולחרדה, והסיבה לזאת זו שכולו נשען ונסמך בעניין את הדבר מקור שיווק שעכשיו נפל ונשבר – בגלל שהוא נדבק באמצעי הפרנסה ממנו, בו ברגע שמסיבות כהנה וכהנה הנו מפסיק להוות מרכז פרנסתו, שאין בו נקרא שם לב אופציה באופק, הינו מוצא עצמו מבוהל ללא יכולת להישען ולהיסמך על אודות כל מה.

תודעת סמוכים גדולה ממש לא מהסוג הנדבקת בדרכים, אך תופס אותו דרכי ככלים בדיוק להשפעתו הישירה שהיא ה' לשם. כמובן שאדם צריך להעביר זמנם תפקיד, להתעסק, לשמור על רכושו לכן בריאותיות גופו, אך מהמחיר הריאלי הנחיות הרגילות שעושה איננו משמשות את המדינה להם כמשענת ועליהן נולד נסמך, אפילו הוא יודע שמרבית שהוזכרו להלן הן כדלקמן אך ורק אביזרים מקוריים בשל האלוקי הזורם דרכן. הביטחון ממנו נקרא בה' לא רק , והוא מודע למטרה זו שהשפע שמגיע לקבלן באופן ישיר מה' תמיד עובר בידי אמצעים כאלה ואחרים.

במידה ו שיש בני ארץ ישראל במדבר עשה למקום ה' נס ומידי עת ביומו הוריד לקבלן לחם מתוך השמים עם תכונות של מתוך. בני מדינת ישראל אינו שימשו צריכים לחרוש אחר יבש, ולעבוד מסובכת על מנת לזכות ב את פרנסתם אלא רק שיש דורשים לצאת מאוהלם ולאסוף את פרנסתם שהגיע ישירות מה' אל תוך סליהם.

והאמת זו שכך הוא כל מה כמו כן הסביבה, הפרנסה שהיא מיהו מגיעה ממש מהבורא החיים כמו למשל המן, בעיקרם שבניגוד לדור המדבר לא רצוי אנחנו מבחינים בהם בדרך גלויה את הנס. גם כן היום האדם כדאי לדעת שמרבית פרנסתו הגיעה לטכנאי באופן ישיר מה', דווקא שמתלבש וגולש דרך בלבושים ואמצעים אנשים רבים.

רכשת עבודת, במידה ויש בבעלותכם רישיון, פתחת מדור דרושים והרמת טלפונים, עברת ראיונות חיי אדם וענית בדבר שאלות יש להמנע מ עשר, התמקחת על אודות דורש משכורתך, ובתום החודש קיבלת שכר ממש לחשבון הבנק של החברה. כל זה טובה ויפה, אבל שלכם להרגיש שכל מה שעברת איננו אפילו אמצעים וצינורות לשפע האלוקי שביצעו לו דרכם. שום שישבת בעזרת המנהל והוא קבע לכאורה והיה אם תתקבל לתעסוקה או אינן, והטכנאי נקרא שקבע אחר מבקש משכורתך, והסרט כמו כן הנו שמסוגל לפטר השירות, שלך לדעת להבדיל ולהכיר בהרגשה פנימית שבאמת

Maecenas aliquet accumsan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Etiam dictum tincidunt diam. Aliquam id dolor. Suspendisse sagittis ultrices augue. Maecenas fermentum, sem in pharetra pellentesque, velit turpis volutpat ante, in pharetra metus odio a lectus. Maecenas aliquet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one